CÍMLAP ÉLŐ KÖZVETÍTÉS PÉNZBEFEKTETÉS AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSÉBE
Név:  Jelszó:  FELIRATKOZÁS
 
 
  SZÍVBŐLJÖVŐ ÜZENET
AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM
12.7.2009

AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM
 
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Zsoltár 23:1-6
 
Dávidot kezdetben juhpásztornak hívta el az Úr, amely hivatásról elsőkézből gyűjthetett tapasztalatokat. Dávid tudta, hogy nyájáért teljes felelősséggel tartozik. A nyáj rá volt bízva. Dávid nélkül az állatok kiszolgáltatottak, sebezhetőek voltak, veszélynek voltak kitéve, ezért nem engedhette meg azt, hogy ne figyeljen rájuk. Dávid tudta, hogy mennyire elkötelezett volt juhai felé. Még egy oroszlánt és egy medvét is megölt értük! Dávidnak bizalma volt Istenben, az ő Jó Pásztorában. Tudta, hogy bármire is legyen szüksége, Isten megadja neki. Jézus a mi Jó Pásztorunk (János 10:11). Ő a mi Nagy Pásztorunk (Zsidókhoz írt levél 13:20) és Ő a mi Főpásztorunk (1 Péter 5:4). Vezetésünk, anyagi ellátásunk és védelmünk területén teljesen Őrá vagyunk hagyatva. Nem azért hasonlítunk a juhokhoz, mert félünk vagy mert képtelenek vagyunk saját magunk vezetésére, hanem azért, mert engedelmesen követjük Őt.
 
1. vers: Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm
  • Zsoltár 34:10-11 - "Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik Őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
  • Zsoltár 84:12 - "Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséged ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
2. vers: Füves legelőkön nyugtat engem és csendes vizekhez terelget engem.
 
Igazi békességet és megelégedettséget egyedül az Úr engedelmes követésével érhetünk el. Ha lázadunk és nem engedelmeskedünk Neki, ezzel csak magunknak ártunk és a saját áldásainktól fosztjuk meg magunkat.
 
  • János 4:14 - "Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet Én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet Én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne."
  • János 7:37b-38 - "Ha valaki szomjazik, jöjjön Én hozzám, és igyék. Aki hisz Én bennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből."
3. vers: Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért.
 
Az Úr gyógyulást, helyreállítást és békességet ígér a lelkünk számára. Ha igazságosságban és szentségben követjük az Urat, akkor az áldás útján való járást választjuk. Ha az Ő útjain járunk, akkor elkerüljük az élet kelepcéit.
  • 1 Thessalonika 5:23-24 - "Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, Aki elhívott titeket és Ő meg is cselekszi azt."
  • 3 János 1:2 - "Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek."
  • Zsidó levél 12:14 - "Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat."
4. vers: Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem.
 
Csak az Úr tud megszabadítani a haláltól. Ha halál fenyegeti az életünket, Ő ott van, hogy biztonságban átvezessen bennünket a másik oldalra, ugyanúgy, ahogy azt Dániellel tette az oroszlánok vermében, és a három zsidó férfiúval a tüzes kemencében. Nincs mitől félnünk. A vessző a nyáj ellenségei számára, a bot pedig a nyáj védelmére szolgált.
 
5. vers: Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
 
Az ókori közép-keleti kultúrában ünnepek előtt szokás volt illatos olajjal megkenni az emberek fejét. A házigazdáktól azt is elvárták, hogy mindent tegyenek meg vendégeik védelme érdekében. Az Úr, jó Házigazdaként még akkor is felajánlja számunkra a védelmét, amikor ellenség vesz körül bennünket. Nemcsak ételt és italt, hanem mindebből bőséget ígér nekünk - túlcsorduló poharakat!
  • Zsoltár 104:15 - "És bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál; és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét."
 6. vers: Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
 
Isten nyájaként és gyermekeiként bizodalmunk lehet abban, hogy Isten jósága és irgalma követ bennünket életünk végéig, és hihetünk abban, hogy az elkövetkezendő életben örökre Isten házában fogunk lakni.
 
Ha felismerted a Jó Pásztort, kövesd Őt!

AZ ÖSSZES MEGTEKINTÉSE
VISSZA AZ ELŐZŐ OLDALRA

  RECENT
A BÉKESSÉG
22.2.2015

Békességben élhetünk Istennel: És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése Rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg. Ézsaiás 53:5 Jézus, a Messiás megbüntettetett, hogy mi békességet kaphassunk. Jézus békességet ad: Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi urunk Jézus Krisztus által. Róma 5:1 Békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az a békesség, amelyet Jézus ad, más, mint a világ békessége: Békességet hagyok néktek; az Én békességemet adom néktek: nem úgy adom Én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,

TELJES CIKK


MIVEL FIZESSEK AZ ÚRNAK MINDEN HOZZÁM VALÓ JÓTÉTEMÉNYÉÉRT?
18.2.2015

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? Zsoltár 116:12 Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. 6 Az Úr megőrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam, és megszabadított engem. 7 Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Zsoltár 116:5-8 Isten oly jó mindannyiunkhoz, akár elismerjük ezt, akár nem. Isten jó, és csak jó! Mivel fizethetjük meg az Úrnak az összes irántunk való jótéteményét? Hogy fizethetnénk Őt vissza minden bőséges áldásáért? Hogy fizethetném vissza az Úrnak az Ő minden jótéteményét és bőséges áldását irántam? A következőképpen tudok az Úrnak fizetni: Szeretem az Urat: Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Zsoltár 116:1 Jézus pedig monda néki:

TELJES CIKK

  TERMÉK AJÁNLÁS
VISION


Vision is the ability to look down through the years and see, with the eye of the Spirit, what lies ahead. When it comes to the vision that God has for your life, others cannot see for you, you have to see for yourself. God promised Abraham a son, but when Sarah first heard what God had said, she laughed in disbelief because it seemed so impossible. There may be many obstacles in your way—things that stand between you and the fulfillment of your vision—but when God opens your eyes, you will see clearly and you will continue on towards that goal, firm in your faith, no matter what comes your way.

VIEW DETAILS

Change Site Language:
English  Spanish  Portuguese  Finnish  Norwegian  German  Russian  Italian  Romanian  Hungarian  Japanese  © Copyright 2015 Revival Ministries International
Help, Privacy, Shipping, Billing and Return Policy, Email Unsubscribe, Text Message Unsubscribe